Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

16:44
6356 f843 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaviolethill violethill
16:43
1179 bd89
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viaviolethill violethill
16:42
Mam tylko nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy.
— bo bardzo bym chciała
Reposted fromSalute Salute viakaciemilordzie kaciemilordzie
16:42
Jak komuś zależy to sie odzywa
Nie mam nic więcej do powiedzenia
— szkoda, że nikt się nie odzywa
16:41
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
16:41

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viaaknis aknis

June 30 2015

15:17
15:17
5358 6255 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaHigh-Key High-Key
14:59
7025 dcd2
Reposted fromryfik ryfik viaczoo czoo
10:51
4552 6cf4
Reposted fromirresponsible irresponsible viabeskinny beskinny
10:42
10:40

June 28 2015

19:05
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viaroyalityxx royalityxx
19:05
0290 2b44
Reposted fromorendasophie orendasophie viasteffs steffs
19:05
18:56
9733 8b13 500
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viawiniar winiar
18:43

June 14 2015

20:23
  • me: wow I'm fat
  • me: maybe I look ok
  • me: I AM PERFECT THE WAY I AM
  • me: I'm fucking disgusting I'm losing weight now
  • me: I am more than just my weight!
  • me: who the fuck cares about anything
  • me: I AM SO FAT.
  • me: idk curves are beautiful i am beautiful
  • me: i hate myself
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viahardbitch hardbitch

June 11 2015

13:11
7454 7c2e
Reposted fromcaligula caligula viaJurysekTygrysek JurysekTygrysek
13:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl